Welkom bij VGAZ

De officiële naam van VGAZ is: Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van FrieslandCampina. De vereniging is opgericht bij notariële akte van 25 februari 2005 en gevestigd te Zwolle.

VGAZ behartigt de belangen van pensioengerechtigden die werken of gewerkt hebben in bovengenoemde sectoren voor zover (één van) hun oud werkgever(s) een pensioenuitvoeringsovereenkomst heeft met Avéro en/of Delta Lloyd en/of Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Zuivel (BPZ).

  • De VGAZ heeft periodiek overleg met zowel oud werkgevers als de pensioenverzekeraars ten aanzien van het correct uitvoeren van de pensioenregelingen.
  • Naast deze collectieve belangenbehartiging biedt de VGAZ ook ondersteuning aan individuele leden bij vragen of geschillen over hun pensioen.
  • Verder is de VGAZ ook op landelijlk niveau betrokken en aangesloten bij de belangenbehartiging van de (toekomstige) gepensioneerden.
  • Tot slot biedt de VGAZ haar leden de mogelijkheid elkaar te treffen als oud-collega's.

Om haar taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is een krachtige VGAZ nodig, met een zo groot mogelijk aantal leden.