Doelgroep

De vereniging kent de volgende doelgroepen: leden en begunstigers

Leden

Leden kunnen zijn:

a. Zij die een pensioenuitkering ontvangen of zullen ontvangen mits:

  • de aan het lid pensioen uitkerende instantie door het VGAZ-bestuur gerekend wordt tot de in de statuten bedoelde pensioenverzekeraars en/of pensioenfondsen, te weten op dit moment Avéro Achmea, Delta Lloyd, Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Zuivel (BPZ) en Solidair Fonds van Interpolis.
  • de onderneming bij wie het lid werkt of heeft gewerkt, door het VGAZ-bestuur gerekend wordt tot de in de statuten bedoelde ondernemingen.

b. Zij die vervroegd uit de dienst van bedoelde organisatie of ondernemingen zijn getreden overeenkomstig de betreffende arbeidsvoorwaarden.

De volgende groepen leden kunnen worden onderscheiden:

  • Gepensioneerden van FrieslandCampina die voor 2000 met pensioen zijn gegaan. Deze gepensioneerden ontvangen hun pensioenuitkering via Delta Lloyd. De VGAZ heeft een twee jaarlijks overleg met de pensioenuitvoerder (thans Nationale Nederlanden) over de gang van zaken.
  • Gepensioneerden van FrieslandCampina die vanaf 2000 zijn gepensioneerd en hun pensioenuitkering ontvangen via Avéro Achmea. De VGAZ is met twee leden vertegenwoordigd in het toezichthoudend orgaan op de uitvoering van de pensioenregeling (te weten de Pensioen Uitvoerings Commissie (PUC) van FrieslandCampina) en bewaakt zo de belangen van de gepensioneerden.
  • Oud-werknemers van FrieslandCampina die vanaf 2015 verzekerd zijn bij het Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Zuivel (BPZ).
  • Gepensioneerden die pensioen ontvangen via het Solidair Fonds van Interpolis. De VGAZ heeft een jaarlijks overleg met de pensioenuitvoerder (Achmea) over de gang van zaken.

Begunstigers

Verder kent de vereniging "Begunstigers"

Begunstigers zijn personen of organisaties die geen lid zijn, maar die als zodanig door het VGAZ-bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de vereniging bijdragen.