Doelstellingen

De vereniging kent de volgende doelstellingen:
  • Het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van pensioenaangelegenheden;
  • Het behartigen van de belangen van de leden op sociaal-economisch terrein;
  • Het bevorderen en instandhouding van contact tussen de leden van de vereniging.

De focus ligt op pensioenaangelegenheiden

De VGAZ bewaakt de belangen van haar leden door toe te zien op de correcte toepassing van de collectieve pensioenregeling en eventueel aanvullende afspraken door verzekeraars. Ook wordt erop toegezien dat de oud-werkgevers voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld de premieafdracht.

Naast de collectieve belangenbehartiging biedt de VGAZ ook ondersteuning aan individuele leden ingeval van vragen of ingeval van een meningsverschil over hun pensioenrechten. Daarbij kan een lid beroep doen op de persoonlijke ondersteuning door bestuursleden en indien nodig kan (in overleg met) het bestuur ook een beroep worden gedaan op externe deskundigen.

De VGAZ vindt het ook belangrijk dat de stem van haar leden op landelijk niveau gehoord wordt ten aanzien van de positie van gepensioneerden/ouderen. Om dit goed te kunnen uitvoeren is de VGAZ   aangesloten bij een landelijke organisatie Koepel Gepensioneerden, met 300.000 leden. De Koepel behartigt op krachtige wijze de belangen van gepensioneerden / ouderen en hun positie met betrekking tot pensioenaangelegenheden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de op handen zijnde nieuwe pensioenwetgeving) en op sociaal economisch terrein.  Dus ook úw positie.

Ook op sociaal-economisch terrein, waar mogelijk

Bij de belangenbehartiging op sociaal-economisch terrein moet worden gedacht aan bijvoorbeeld afspraken ten aanzien van kortingen op ziektekosten en verzekeringen bij een collectief contract.

Contacten met oud-collega’s

Het bevorderen en instandhouding van contacten is met name bedoeld voor oud-collega's van bedrijven die elkaar op deze wijze kunnen treffen en oude verhalen kunnen ophalen. Naast aparte bijeenkomsten is ook de jaarlijkse ledenvergadering daarvan een goed voorbeeld.

Nieuwsbrief

De leden worden regelmatig via een Nieuwsbrief geïnformeerd over relevante zaken.