Privacyreglement

De Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van FrieslandCampina, VGAZ, gevestigd te Zwolle is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor de in de statuten van de VGAZ beschreven doelgroep. Via onze website en anderszins bieden wij de in de statuten aangeduide diensten aan leden. Daarbij kan het zijn dat wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerken. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de van kracht zijnde wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevens vragen voor onze administratie en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met expliciete toestemming van de betreffende persoon. We leggen in dat geval uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • persoonlijke rechten respecteren om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

Als lid van onze vereniging laat u bepaalde gegevens in onze administratie achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle gegevens, die bij ons bekend zijn. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die voor het realiseren van onze statutaire doelstelling nodig zijn. Deze privacy verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die de VGAZ verwerkt van haar leden of van derden, ter uitvoering van haar in de statuten beschreven doeleinden.


2. Toestemming

Leden of derden die persoonsgegevens aan de VGAZ verstrekken geven de vereniging uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

 

3. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die voor het realiseren van de statutaire doelstelling van de VGAZ nodig zijn, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • (vroegere) functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult
 • inloggegevens
 • leeftijd
 • lidnummer
 • telefoonnummer

 

4. Doeleinden

Wij verwerken persoonlijke gegevens:

 • voor het verwerken van lidmaatschapsgegevens ten behoeve van de administratie;
 • voor het informeren van de leden over aangelegenheden op het gebied van pensioene;
 • voor het behartigen van de belangen van de leden op sociaaleconomisch terrein;
 • voor het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden van de vereniging;
 • voor het communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via sociale media, e-mail, post of telefonisch;
 • voor het verrichten van service aan de leden.

 

5. Verstrekking aan derden

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens door geven aan derde partijen, als dat noodzakelijk is in het verband van de realisering van de statutaire doelstelling of in reactie op gevraagde diensten
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

6. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van een jaar na het einde van het lidmaatschap. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.
Het is aan te raden onze website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen van deze privacy verklaring.

 

8. Verantwoordelijk voor verwerking inzage, correctie en verwijderen van uw gegevens


Verantwoordelijk voor de verwerking, de inzage en de correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens is het bestuur van de vereniging. U hebt te allen tijde recht op inzage van uw persoonlijke gegevens. Op uw kenbaar gemaakte verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren of verwijderen.
U wordt verzocht om wijzigingen van uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan de secretaris of de penningmeester van ons bestuur door te geven.

 

9. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van de Algemene Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG) per 25 mei 2018. Deze verklaring is vastgesteld bij besluit van het bestuur op 21 augustus 2018 en is in werking getreden na publicatie op de website van de VGAZ op 28 september 2018.

 

10. Contact

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de secretaris van de VGAZ:
Johan Bachman
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.